Hos Avanza är dina pengar säkra

Avanza bedriver ingen trading som kan äventyra våra kunders tillgångar. Vi placerar inte heller pengar utomlands överhuvudtaget.

Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och löpande kontroll. Det - i kombination med högt ställda kapitalkrav – gör att det i princip aldrig ska kunna gå så långt att Avanza går i konkurs.

Skulle en konkurs ändå inträffa, träder insättningsgarantin in. Den ersätter icke-investerade pengar på depå och sparkonto upp till ett värde av 950 000 SEK per kund och institut. Vid sidan av det finns investerarskyddet som ersätter värdepapper upp till 250 000 kronor per person.

Observera att du för värdepapper även har ett annat skydd. Vi är skyldiga att hålla dem avskilda från bankens tillgångar, vilket innebär att investerarskyddet normalt inte ska behöva användas.

Läs gärna avsnitten här nedanför för mer detaljerad information, och de specifika skydd som finns för sparande i till exempel IPS eller kapitalförsäkringar.

Dina pengar och insättningsgarantin

Vi på Avanza lägger stor vikt vid att hela tiden hålla oss i framkant vad gäller den senaste teknologin. Detta gäller självfallet också synen på säkerhet. Vi har avancerade system som säkerställer att ingen obehörig får tillgång till ditt konto och som kund hos oss kan du vara tryggt förvissad om att ditt kapital är i goda händer.

Ett exempel på ovanstående säkerhetstänkande är att det via internettjänsten endast går att begära överföring av pengar till egna konton, som du själv i förväg har uppgivit till oss. Vi kontrollerar alltid med mottagande bank att det verkligen är ditt konto. Är det inte det så gör vi inte överföringen. Häri ligger en stor skillnad mellan Avanza Bank och de traditionella storbankernas internettjänster. Via dem ska du kunna flytta pengar till ett valfritt konto, ditt eller någon annans, var som helst i världen. Men det utgör både en möjlighet och en fara. Från Avanza kan dina pengar via internettjänsten enbart flyttas av dig själv till ett bankkonto som verifierats tillhöra dig.

I händelse av en konkurs eller om Finansinspektionen har beslutat att insättningsgarantin ska träda in omfattas pengar på aktie- och fondkonto, FX-konto, sparkonto, investeringssparkonto och likvidkonto med kredit (för IPS och försäkring, se "Värdet i din försäkring" nedan) av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Garantin täcker belopp upp till 950 000 SEK per kund och institut då ersättningsrätten inträder. Ersättningen ska finnas tillgänglig inom 7 dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För ett samägt aktie- och fondkonto täcker garantin upp till 950 000 SEK per delägare. Garantin gäller såväl privatpersoner som juridiska personer. Detta är exakt samma garanti som du skyddas av hos din traditionella bank. Om ett konto är öppnat i flera personers namn räknas varje person var för sig. (Om du har varit kund hos Avanza Bank i många år kan det vara som så att dina pengar i depån särredovisas på så kallat klientmedelskonto. I så fall omfattas pengarna istället av Investerarskyddet, se mer om detta nedan under Dina värdepapper).

För Sparkonto+ gäller insättningsgarantin hos respektive institut som vi samarbetar med. Det innebär att om du t.ex. har ett  Sparkonto+ Klarna och ett sparkonto+ Collector så omfattas du upp till det maximala beloppet i vart och ett av instituten. 

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, omfattas inte av insättningsgarantin:
Bank, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsförening, finansiellt institut enligt lag (2004:297) om bank-eller finansieringsrörelse, värdepappersfond, alternativ investeringsfond, pensionsfond, landsting, kommun, statlig myndighet eller insättare som inte identifierats i enlighet med lag (2009:62) in åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dina värdepapper och investerarskyddet

Dina värdepapper i depå särredovisas tillsammans med övriga kunders innehav på ett förvaltarkonto hos Euroclear Sweden i Avanza Banks namn och ditt innehav registreras på din depå. Fonder är i sin tur förvaltarregistrerade hos respektive fondbolag. Optioner registreras hos OM i ditt eget namn. Att värdepappren särredovisas på ett förvaltarkonto innebär att de inte blandas ihop med Avanza Banks övriga tillgångar. I händelse av en konkurs har du som kund så kallad separationsrätt och alltså rätt att få ut dina värdepapper från konkursboet.

Om dina värdepapper av någon anledning ändå inte skulle gå att få ut med separationsrätt (t ex för att värdepappren var under leverans när konkursen inträdde och det i efterhand inte går att reda ut vems värdepappren är) skyddas du av det så kallade investerarskyddet. Investerarskyddet täcker belopp upp till 250 000 kronor per kund och gäller såväl privatpersoner som juridiska personer. Krav om ersättning från investerarskyddet måste framställas till Riksgälden av kunden inom ett år från konkursbeslutet. Riksgälden betalar ut ersättningen senast två veckor från det att ersättningen fastställts.

Om du varit kund hos Avanza Bank i många år kan det vara som så att dina pengar i depån särredovisas på så kallat klientmedelskonto. I så fall omfattas även de pengarna av investerarskyddet. För övriga kunder gäller för pengarna vad som anges ovan under ”Dina pengar”.

För att flytta värdepapper till ett annat institut kräver Avanza Bank ett skriftligt uppdrag från dig.

Dina pengar och värdepapper på IPS-konto

I händelse av en konkurs har du s.k. separationsrätt till dina pengar och värdepapper registrerade på ditt IPS-konto. Det innebär att du alltid har rätt att få ut (separera) dina pengar och värdepapper från konkursboet. Separationsrätt har du eftersom varken dina pengar eller värdepapper sammanblandas med Avanza Banks egendom. Pengar registrerade på IPS-kontot hålls avskilda från Avanza Banks tillgångar genom insättning på särskilt klientmedelskonto och värdepapper hålls avskilda från Avanza Banks tillgångar genom insättning på s.k förvaltarkonto i Euroclear Sweden.

Den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet omfattar emellertid inte insättningar och placeringar registrerade på ditt IPS-konto.

Värdet i din kapitalförsäkring, pensionsförsäkring och tjänstepension

Som pensions- eller försäkringstagare i Avanza Pension är dina tillgångar alltid registrerade i ett så kallat förmånsrättsregister. I händelse av att Avanza Pension går i konkurs har du som försäkringstagare därmed så kallad förmånsrätt, innebärande att du har rätt att få betalt före alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar. Den särskilda förmånsrätten är inte beloppsbegränsad utan motsvarar det fulla värdet av ditt försäkringskapital.

Avanza Pension är skyldigt att se till att värdet av tillgångarna i förmånsrättsregistret alltid motsvarar försäkringskapitalet i samtliga försäkringar. Finansinspektionen utövar löpande tillsyn av att Avanza Pension följer de regler som gäller för förmånsrättsregistret.

Den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet omfattar emellertid inte sparande i svenska livförsäkringsbolag.

 

Datasäkerhet och lösenord

Du loggar in med ett unikt användarnamn och lösenord. All kommunikation som innehåller personlig information krypteras innan den sänds över Internet. Ingen obehörig kan därför komma åt information om ditt konto, givet att du själv ser till att skydda dina dator och dina inloggningsuppgifter genom att inte låta dem ligga framme där andra kan hitta dem.

Inte ens vi själva har tillgång till ditt lösenord. Det är det bara du själv som har. Om du skulle glömma bort ditt lösenord måste Avanza Bank därför generera ett nytt sådant och detta kommer sedan att skickas till dig brevledes. OBS! Avanza Bank ber dig aldrig att uppge ditt lösenord, vare sig via telefon eller e-mail. Om någon frågar dig om ditt lösenord ska du alltså inte lämna ut det.

E-legitimation 
E-legitimation är en elektronisk legitimation som du kan använda på internet och som motsvarar ditt id-kort eller körkort. Har du e-legitimation kan du välja att använda den istället för användarnamn och lösenord när du loggar in på avanzabank.se. Läs mer om e-legitimation via BankID.

Läs gärna mer om datasäkerhet på Post- & Telestyrelsens hemsida.

Viktigt att tänka på för dig som privatperson

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Vad gäller datasäkerhet är så gott som samtliga undersökningar entydiga om att den svagaste länken ligger på användarsidan. Vi kan därför inte nog understryka vikten av att installera och kontinuerligt uppdatera datorns virusskydd. Lika viktigt är att du aktiverar datorns brandvägg för att undvika s k "trojaner".

Tänk också på att ingen seriös bank - någonsin - kommer att be dig lämna ut inloggningskoder eller annan privat information via telefon eller e-post. Undvik vidare att klicka på webblänkar i brev från okända avsändare och ladda aldrig hem gratisprogram, skärmsläckare, spel eller annat, från sidor du misstänker kan vara oseriösa. Det sistnämnda är relevant eftersom det ibland kan ligga dolda program inbäddade i det som är till synes harmlöst.

Om en obehörig person trots allt detta skulle komma åt dina inloggningsuppgifter, på grund av din egen oförsiktighet, har vi infört ett extra trygghetsled som gör att dina pengar hos Avanza Bank via internettjänsten enbart kan föras över till ett bankkonto som verifierats tillhöra dig. Tänk också på att du när som helst kan byta ut ditt lösenord under fliken "Lösenord" under Sajtinställningar.

Läs gärna mer om datasäkerhet på Post- & Telestyrelsens hemsida.

Penningtvättslagen och anti-penningtvättsarbete

Penningtvättslagen trädde i kraft år 2009 och syftet med lagen är att motverka att bland annat finansiella institut används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det betyder att vi måste ha kundkännedom om våra kunder för att bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Anti-penningtvättsarbetet hos Avanza innebär därför till exempel att vi ber dig svara på frågor om dig själv och de pengar du tänker spara eller investera hos oss. Uppgifterna du lämnar omfattas av banksekretessen samt personuppgiftslagen (PUL) och behandlas således helt konfidentiellt.
Om du har några frågor eller funderingar kring detta har vi sammanställt de vanligaste frågorna här.

För mer information om bakgrunden till lagen, vänligen besök www.penningtvatt.se

Skydda dig mot nätfiske

Vad är nätfiske?

Nätfiske är en vanlig form av bedrägeri över Internet, som går ut på att lura kunder att lämna ifrån sig personlig information till kriminella. Kunder hos många banker har, via e-post och ibland via telefon, blivit ombedda att uppge sina olika koder till kort- och Internetbanker. Ett vanligt förfarande är att man gör massutskick av falsk e-post och utger sig för att vara från till exempel en bank. Förhoppningen är att man med denna mängd ska lyckas pricka in några av bankens kunder. I e-posten finns en länk till en falsk webbsida där man ber mottagaren att logga in på sitt konto. Webbsidan är oftast mycket lik originalet. 

Hur riskerar jag att påverkas?

Avanza Banks bedömning är att endast ett mindre antal kunder utsatts för försök till nätfiske och Avanza Bank ser goda möjligheter att kartlägga omfattningen. Vår uppfattning är att bedragarna inte kommer att ha någon nytta av den information de eventuellt får från kunderna. Avanza Bank är ett slutet system där kunderna endast kan överföra pengar till eget konto i annan bank. Avanza Bank övervakar därtill kundernas handel och kan snabbt upptäcka avvikande handelsmönster. Trots det ser Avanza Bank allvarligt på situationen eftersom händelsen skapar osäkerhet för kunderna. Den som får ett e-postmeddelande enligt exemplet ovan bör genast kontakta Avanza Bank på telefon 08-562 250 00. 

Hur kan jag skydda mig mot nätfiske?

Tänk på följande:

  • Avanza Bank kontaktar dig aldrig via e-post eller telefon för att be dig om personlig information.
  • Var kritisk mot all e-post du får där någon uppmanar dig att lämna ifrån dig personlig och känslig information.
  • Ska du genomföra några ekonomiska transaktioner sker det alltid i våra system, efter att du identifierat dig. Då vet vi vem du är och du kan som kund vara säker på att du kommunicerar med oss.
  • Klicka aldrig på länkar i e-postmeddelanden om du inte är helt säker på att meddelandet är äkta. Det är bättre att skriva in adressen direkt i webbläsaren eller kontakta avsändaren för att säkerställa att meddelandet är äkta.
  • Lämna aldrig ut känslig eller finansiell information på en oskyddad webbsida, eller med vanlig e-post, som inte är krypterad. Vanlig e-post är inte säkrare än att skicka informationen på ett vykort.
  • Kontrollera regelbundet dina kontoutdrag. Anmäl omedelbart eventuella oklarheter genom att ringa Kundsupport på 08-562 250 00.

Hur kan jag försäkra mig om att jag har med Avanza att göra
och inte en bedragare?
  • När du loggat in hos Avanza Bank är sidorna krypterade för att skydda mot obehörig insyn. Bilden av ett hänglås i adressfältet längst upp i webbläsaren visar att sidorna är skyddade och webbadressen börjar alltid med https://www.avanza.se. Då vet du att det är Avanza Bank som du kommunicerar med.
  • Skriv själv in adressen avanza.se i din webbläsare.