Detta är en annons från Société Générale

Intervallcertifikat - ett helt nytt sätt att investera!

Finansmarknaderna kan stiga eller falla både snabbt och till synes utan förklaring. Att förutspå utvecklingen är därför svårt även för den mest erfarna investeraren.

Med våra nya Intervallcertifikat behöver du endast ha en uppfattning om huruvida den underliggande tillgångens pris kommer stanna över, under eller mellan de på förhand fastställda barriärerna under värdepapprets löptid. Du behöver därför inte längre exakt förutså nästa Bullmarknad eller den perfekta tiden för att köpa en aktie eller annat värdepapper!

100 eller 0 kronor vid förfallodagen – så enkelt är det!

Intervallcertifikaten har en fast löptid som varar från 1 till 6 månader. Certifikaten är listade på NDX-börsen och erbjuder exponering mot en rad underliggande tillgångar såsom index, aktier och råvaror. Ett intervallcertifikat ger en fast avkastning på 100 kronor så länge den underliggande tillgången inte träffar den på förhand fastställda barriärnivån. Om detta sker avbryts handeln direkt och hela investeringen går förlorad. Du kan givetvis, precis som vid aktiehandel, alltid såväl köpa som sälja värdepappren under hela löptiden.

Ett Intervallcertifikat för alla typer av marknadslägen

Med hjälp av våra nya Intervallcertifikat kan du på ett enklare sätt maximera din marknadstro. Vi erbjuder tre olika typer av värdepapper:

Det här är Intervallcertifikat

Undercertifikat
UC OMX 1500 6L

Undercertifikat lämpar sig om du tror att den underliggande tillgången kommer att stanna på en låg nivå under hela löptiden.

Mer information

Inlinecertifikat
ICDAX 9400-12000 7B

Inlinecertifikat lämpar sig då du tror att den underliggande tillgången varken kommer att stiga eller falla under löptiden.

Mer information

Övercertifikat
OC FING 73 7A

Om du tror att den underliggande tillgången kommer att handlas på höga nivåer under hela löptiden kommer ett Övercertifikat att lämpa sig bättre.

Mer information

Om den underliggande tillgångens kurs stannar under barriärnivån hela löptiden, erhåller du på förfallodagen en fast avkastning om 100 kr per värdepapper. Om den underliggande tillgångens pris däremot stiger och träffar barriärnivån, förfaller värdepappret och hela investeringen går förlorad.

Undercertifikat på OMX med en övre barriär om 1500:

Ett Inlinecertifikat har därför både en övre och en nedre barriärnivå. Om den underliggande tillgångens kurs är emellan barriärnivåerna på förfallodagen kommer du alltså på motsvarande sätt erhålla en fast avkastning om 100 kr per värdepapper. Om den underliggande tillgången däremot stiger och bryter igenom den övre barriärnivån eller faller och således bryter igenom den nedre barriärnivån, kommer värdepappret att förfalla och hela investeringen går förlorad.

Inlinecertifikat på DAX med ett intervall om 9400-12000:

Om den underliggande tillgångens pris skulle sjunka och träffa barriärnivån, kommer handeln med värdepappret omedelbart att avslutas och hela investeringen går förlorad. Om dock den underliggande fortsätter och handlas på höga nivåer och inte når barriärnivån, kommer du att på förfallodagen att erhålla 100 kr per värdepapper.

Övercertifikat på Fingerprint med en nedre barriär om 73 kr:

Sammanfattning: Fyra enkla steg för att välja ditt Intervallcertifikat

1. Vilken underliggande tillgång är du intresserad av?

Första steget är att välja den underliggande tillgång som du tror kommer att utvecklas i linje med din marknadstro. Om din marknadstro faller väl ut, kommer du att, på förfallodagen, erhålla en fast utbetalning om 100 SEK per värdepapper.

2. Vilket Intervallcertifikat är du intresserad av?

Beroende på din tro om hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas, finns det tre certifikattyper att välja mellan. Om du exempelvis tror att priset på den underliggande tillgången kommer förbli relativt oförändrat, kan ett Intervallcertifikat vara ett bra investeringsalternativ. Om du däremot tror att den underliggande tillgången kommer att handlas på en fortsatt hög nivå, väljer du ett Övercertifikat.

3. Hur övertygad är du om din marknadstro?

När du valt underliggande tillgång och certifikattyp, kommer du även att ha ett flertal olika barriärnivåer att välja mellan. Ju närmare den underliggande tillgångens pris rör sig mot certifikatets barriär, desto högre sannolikhet är det att barriären träffas.

4. Hur långt sträcker sig din marknadstro?

På motsvarande sätt som du har ett utbud av olika barriärnivåer att välja mellan, har du även möjlighet att välja en, för dig, passande löptid. Risken för att den underliggande tillgången träffar barriären stiger ju längre det är till förfallodagen.

Fördelar och risker

  • Intervallcertifikat erbjuder en fast avkastning baserat på att den underliggande tillgången ej bryter igenom de på förhand fastställda barriärerna.
  • Utbetalning på antingen 100 eller 0 kr på förfallodagen.
  • Kan handlas styckvis, precis som aktier. Alla Societe Generales börslistade Intervallcertifikat är listade på Nordic Derivatives Exchange (NDX) och kan handlas under börsens öppettider.
  • Du riskerar att förlora hela det investerade kapitalet.
  • Produkterna är utgivna och noterade av SG Issuer, ett bolag i Societe Generale-koncernen. Insolvens eller annan händelse som leder till att relevant emittent i Societe Generale-koncernen inte kan utföra sina förpliktelser i tid kan resultera i att hela eller delar av investeringen går förlorad. Om en resolutionsmyndighet bedömer att banken riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till kapitalkraven har myndigheten rätt att skriva ned emittentens respektive garantens skulder, överföra dessa till ett annat företag eller konvertera dessa till aktier. Det kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.
  • En investering i ett Intervallcertifikat är inte att jämställa med en direkt investering i underliggande tillgång.